March 13, 2011

Japan Tsunami Video

Japan Tsunami Video - Tsunami water rushes into town.

Heartbreaking!